Center For Animal Research Naresuan University


คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ ร่วมจัดการบรรยายให้ความรู้ในงานนเรศวรวิจัยครั้งที่ 10

คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ ร่วมจัดการบรรยายให้ความรู้ในงานนเรศวรวิจัยครั้งที่ 10 ในวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 - 16.00 น. ห้อง QS2108 ชั้น 2 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา