Center For Animal Research Naresuan University


การฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง “Sharp and Waste Management”

สถานสัตว์ทดลองฯ ได้เชิญกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ของมีคมในห้องปฏิบัติการ และการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ รวมทั้ง มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP) เรื่อง “Sharp and Waste Management” และใคร่ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนิสิตทุกท่านที่ใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัย เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนาเอกาทศรถ ๒๐๙ ชั้น ๒ อาคารเอกาทศรถ