Center For Animal Research Naresuan University


เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเทคนิคปฏฺบัติต่อสัตว์

รายชื่อผู้เข้าร่วมภาคปฏิบัติ
1.นางสาวศิรินารถ เพ็งเนตร
2. นายมณฑล ยิ้มใหญ่
3. นางสาวพรพรรณ โพธิ์ไกล
4. นางสาวพรรัตน์ พิลา
5. นางสาววรรณฉัตร ใจยะสัน
6.นางสาววิชุดา สร้อยมี
7.นายปรียวัสส์ พิมพ์นวล
8.ดร.วันทณี หาญช้าง
9.ดร.เตือนจิตร น่วมจิตร
10.อาจารย์ปิยะนุช ฐิติวุฒิเกียรติ