Center For Animal Research Naresuan University


รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเทคนิคปฏิบัติ วันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2558

กลุ่ม 1(บรรยาย วันที่ 3 มิถุนายน 2558 ปฏิบัติวันที่ 3 มิถุนายน)
1. อ.สุชาดา พิมเสน
2. อ.วัชนันท์ วงศ์เสนา
3. นางสาววิภาดา ศรีนาค
4. นางสาวจันทิรา สนิท
5. นายนิชวัฒน์ ไปรยะพรม
6. นางสาวพิยะดา ขยัก
7. อุษณีย์ภรณ์  สร้อยเพ็ชร์
8. นางสาวกุลธิดา เหลืองประดิษฐ์กุล
9. พรศิลป์  แก่นท้าว
10. นางสาวณเกล้า เมี้ยนจินดา
กลุ่ม 2(บรรยาย วันที่ 3 มิถุนายน 2558 ปฏิบัติวันที่ 4 มิถุนายน)
1. นางสาวสุกัญญา ทองมุก
2. นางสาวกรรณิการ์ หลักแหลม
3. นางสาวอารีย์ คำจันทร์
4. นางสาวพิมพิกา ควรเมตตา
5. นายธีรภัทร ชะนะเมืองคล
6.นางสาวนิศานารถ ลักขณาชาติพันธุ์
7. นางสาวจอมขวัญ ปัดจดี
8. นางสาวสุณิสา พงษ์คำ
9. นางสาวสมฤดี สุวรรณกุลานันท์
10. นางสาวนารินทร ภักดีโต

กลุ่ม 3(บรรยาย วันที่ 3 มิถุนายน 2558 ปฏิบัติวันที่ 5 มิถุนายน)
1. นางสาวสุวิชา  สุวิจักษณ์   
2. นางสาววัลลภา  นิลพันธ์    
3. นางสาววัลภา ก๊กมาศ 
4. นางสาวศิรดา  คชสิงห์    
5. นางสาวเสาวลักษณ์   รุ่งเรือง  
6. อ.ปรารถนา สมาศิลป์ 
7. ผศ.ดร.วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง 
8. ผศ.ดร.พวงเพชร วารีย์ โม้ลี 
9. ผศ.ดร.อภิชาต วิทย์ตะ