Center For Animal Research Naresuan University


การประชุมเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างเพื่อยกระดับความร่วมมือ — ที่ อาคารเอกาทศรถ

คณะกรรมการกำกับดูแลฯ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างเพื่อยกระดับความร่วมมือและเสริมสร้างจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย ระหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร