Center For Animal Research Naresuan University


การถวายเงินจากผู้บริจาคจากกิจกรรมทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปี 2560

ตัวแทนสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย และคณาจารย์จากภาควิชาสรีรวิทยา ร่วมได้ถวายเงินจากผู้บริจาคจากกิจกรรมทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปี 2560 (หลังหักค่าใช้จ่าย) เป็นจำนวนเงิน 8,593 บาท ให้แก่วัดเสาหิน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา