Center For Animal Research Naresuan University


ขอเชิญเข้าร่วมอบรม PPE & Spill kit

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ
“PPE & Spill kit”
วิทยากรโดย ดร.วธู พรหมพิทยารัตน์ อาจารย์กลุ่มสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้อง Main conference ชั้น 1 อาคาร citcom

สมัครออนไลน์ ได้ที่ https://goo.gl/upHtBA