Center For Animal Research Naresuan University


ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมการคำนวณจำนวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติและการฝึกอบรมการกรอกแบบฟอร์มการขอรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมการคำนวณจำนวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติและการฝึกอบรมการกรอกแบบฟอร์มการขอรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 210
ชั้น 2 อาคาร CITCOM

สำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/Xg4rbQ