อัตราค่าบริการทดสอบความปลอดภัยในระดับที่ไม่ได้ทำในมนุษย์ (Non Clinical Testing Center) ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

อัตราค่าบริการ เลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลอง (รวมค่าอาหารและวัสดุรองนอน)
ที่
Test Guideline
รายการทดสอบ Animal บุคลากรภายใน
บุคลากรภายนอก
1.

OECD TG

423 (2001)

การทดสอบความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน

Acute Oral Toxicity : Limit test

หนูแรท (Rat)

20,000 บาท

30,000 บาท

2.

หนูเมาส์ (Mouse)

12,000 บาท 45,000 บาท
3.

OECD TG

423 (2001)

การทดสอบความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน

Acute Oral Toxicity : LD50

หนูแรท (Rat)

35,000 บาท

45,000 บาท

4.

หนูเมาส์ (Mouse)

20,000 บาท 32,000 บาท
5. OECD TG 402 (1987)

การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง

Acute dermal toxicity test : Limit test

หนูแรท (Rat)

20,000 บาท

30,000 บาท

6. OECD TG 402 (1987)

การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง

Acute dermal toxicity test : LD50

หนูแรท (Rat)

35,000 บาท

45,000 บาท

7.

OECD TG 404 (2015)

การทดสอบการก่อความระคายเคืองต่อผิวหนัง

Acute skin irritation test

กระต่าย (Rabbit)

22,000 บาท

25,000 บาท

8.

OECD TG 405 (2012)

การทดสอบการก่อความระคายเคืองต่อดวงตา

Acute eye irritation test

หนูแรท (Rat)

20,000 บาท

25,000 บาท

9.

ISO10993-11

(2010)

การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันต่อระบบร่างกายของสัตว์ทดลอง

Systemic injection test

หนูแรท (Rat)

35,000 บาท

45,000 บาท

10.

ISO10993-11

(2010)

การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันต่อระบบร่างกายของสัตว์ทดลอง

Systemic injection test

หนูเมาส์ (Mouse)

15,000 บาท

20,000 บาท