NUACUC

คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
<มหาวิทยาลัยนเรศวร (คกส.)

  1. อธิการบดี                                                                    ที่ปรึกษา
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา  จีนาพงษา                       ประธานกรรมการ
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ เหลืองอร่าม                รองประธานกรรมการ
  4. พระสมุห์ชาญณัฎฐุ์ อุทาโน                                           กรรมการ
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี              กรรมการ
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์         กรรมการ
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลิวรรณ นาคขุนทด                  กรรมการ
  8. สัตวแพทย์หญิงวริศราภรณ์ แตงช้าง                             กรรมการ
  9. สัตวแพทย์หญิงพิจิตรา ชาบาง                                     กรรมการสมทบ
  10. อาจารย์จรรยารักษ์ สุวพันธ์                                          กรรมการ
  11. นางสุนิสา พรหมมณี                                                    กรรมการสมทบ
  12. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร แพ่งนคร                         กรรมการ
  13. ดร.อุบลวรรณ      บุญฉ่ำ                                              กรรมการสมทบ
  14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ เทียกทอง                   กรรมการ
  15. ดร.กาญจนา จิตติพร                                                    กรรมการสมทบ
  16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพัชรดา อมาตยกุล        กรรมการ
  17. นายสัตวแพทย์ ดร.เกริกเกียรติ จินดา                         กรรมการสมทบ
  18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร พันธุ์ธีรานุรักษ์             กรรมการ
  19. ทันตแพทย์หญิง ดร.ฐานิต ประสิทธิ์ศักดิ์                     กรรมการสมทบ
  20. ดร.ภัทรียา พลซา                                                       กรรมการ
  21. ดร.นงลักษณ์ ยิ้มตระกูล                                              กรรมการสมทบ
  22. นางสาวนุชนาถ เหมือนทองดี                                    เลขานุการ
  23. นางสาวนุชนาจ  แจ่มขำ                                             ผู้ช่วยเลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 • จัดทำแผนพัฒนาและแผนงบประมาณของหน่วยเลี้ยงสัตว์ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน
 • จัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย นักวิจัย นิสิตที่ใช้สัตว์ ช่างเทคนิคและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้มีความรู้ด้านการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งให้ได้ฝึกฝนประสบการณ์ เพื่อให้สามารถดำเนินงานวิจัยหรือปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนโปรแกรมการเลี้ยงและใช้สัตว์ ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ได้มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล
 • จัดให้มีโปรแกรมดูแลสุขภาพสัตว์ (Veterinary Medical Care Program) โดยสัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการ
 • ตรวจสอบและกำกับดูแลสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์ (Facility Inspection and Program Review) เพื่อให้การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เป็นไปตามจรรยาบรรณ
 • กำหนดมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลฯ และมาตรฐานการปฏิบัติงานการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถานที่ดำเนินการ
 • พิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เพื่ออนุมัติหรือไม่อนุมัติหรือให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 • ติดตาม กำกับดูแลการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับการพิจารณารับรองแล้ว (Post Approval Monitoring Program) และพิจารณาสั่งแก้ไข ระงับ ยับยั้ง หรือยุติโครงการ ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อเสนอโครงการ หรือนโยบายมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • จัดทำรายงานการดำเนินการต่อสัตว์ทุก ๖ เดือนและกำกับการจัดทำสถิติการเลี้ยงและใช้สัตว์ทุก ๖ เดือนของผู้กำกับดูแลสถานที่ดำเนินการ เพื่อรายงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และจัดทำสรุปรายงานประจำปี
 • ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณของหน่วยงาน และวินิจฉัยการกระทำผิดจรรยาบรรณของบุคลากรภายในหน่วยงาน
 • เสนอผู้บริหารหน่วยงานเพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อช่วยพิจารณาโครงการ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม
 • หน้าที่อื่นๆ ที่อธิการบดีมอบหมาย

ให้คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี