NUACUC SOPs

มาตรฐานการปฎิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ (NUACUC SOPs)

 • 01-01/01 การเขียน  การอนุมัติ การทบทวน  การแก้ไขเพิ่มเติม วิธีดำเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • 01-02/01 การจัดเก็บ การแจกจ่าย มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • 01-03/01 การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ การเลือกประธาน รองประธาน และองค์ประกอบคณะกรรมการฯ การแก้ไข เพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • 01-04/01 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ ประธานคณะกรรมการฯ ฝ่ายเลขานุการฯ

 • 01-05/01 การปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์ประจำหน่วยเลี้ยงสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • 01-06/01 การจัดการเรื่องข้อตกลงการรักษาความลับ การมีผลประโยชน์ขัดกันของคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • 01-07/01 การจัดการข้อมูลคณะกรรมการ ประวัติ เอกสารการฝึกอบรม เอกสารการศึกษาดูงาน ภาระงาน การทำลายเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการฯ ของคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • 01-08/01 การจัดการโปรโตคอลและเอกสารที่จะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • 01-09/01 การพิจารณาโปรโตคอลที่ยื่นขอรับการรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์

 • 01-10/01 การกำกับติดตามโครงการการดำเนินงานของโปรโตคอลที่ได้รับการรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์จากคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • 01-11/01 การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • 01-12/01 การร้องเรียนเกี่ยวกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

 • 01-13/01 การเข้าถึงเอกสารโปรโตคอลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์

 • 01-14/01 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยนเรศวร>