OHS

คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา จีนาพงษา                           ที่ปรึกษา
 2. นายแพทย์ธนิยะ วงศ์วาร                                                 ประธานกรรมการ
 3. ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์                                               รองประธานกรรมการ
 4. นายแพทย์โกวิทย์ ศุภโกศล                                           กรรมการ
 5. นางสาวปุณญริดา สวนภักดี                                           กรรมการ
 6. ดร.จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย                                               กรรมการ
 7. ดร.วธู พรหมพิทยารัตน์                                                 กรรมการ
 8. อาจารย์วิโรจน์ จันทร                                                    กรรมการ
 9. อาจารย์กนกพร อุณเอกลาภ                                         กรรมการ
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์       กรรมการ
 11. สัตวแพทย์หญิงวริศราภรณ์ แตงช้าง                            กรรมการ
 12. สัตวแพทย์หญิงพิจิตรา ชาบาง                                    กรรมการ
 13. นางสาวศิวาพร ทรงวุฒิ                                               เลขานุการ
 14. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจจิมา เทพอินทร์                            ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ 

 • สำรวจและรายงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อผู้บริหารสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
 • ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และจัดทำโครงการหรือกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยจากการทำงาน
 • กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์และใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 • ให้ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (คกส.) และ คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เกษตรเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี โดยระบุปัญหา อุปสรรครวมทั้งข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ต่ออธิการบดี
 • หน้าที่อื่นๆ ที่อธิการบดีมอบหมาย