ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

สัตว์ หมายความว่า

(1) สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังซึ่งไม่ใช่มนุษย์

(2) ตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตตาม (1) ที่เกิดขึ้นหลังจากไข่ได้รับการผสมกับเชื้ออสุจิจนผ่านระยะเวาที่มีการเจริญเติบโตจนถึงครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการตั้งท้องหรือการฟักตัวของไข่ แล้วแต่ชนิดของสัตว์

(3) เซลล์ของสิ่งมีชีวิตตาม (1) ซึ่งไม่ใช่เซลล์สืบพันธุ์ ที่สามารถพัฒนาเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นตัวอ่อนหรือเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของอวัยวะต่อไปได้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมไปจากเดิม

(4) สิ่งมีชีวิตอื่นที่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่ามีประสาทรับถึงความเจ็บปวดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาตร์ หมายความว่า สัตว์ที่มีการเลี้ยงหรือมีการนำมาใช้เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามชนิดและประเภทที่กำหนดในกฎกระทรวง

งานทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง งานวิจัย งานทดสอบ งานสอน งานทดลอง การดัดแปลงพันธุกรรมก การโคลนนิ่ง และการทำเซลล์ต้นกำเนิด ที่มีการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ แต่ไม่หมายความรวมถึงงานที่มีการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ หมายความว่า การนำสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มาเลี้ยง ใช้ ผลิต หรือกระทำใดๆ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ใบอนุญาต หมายความว่า ใบอนุญาตใช้หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ แล้วแต่กรณี

ประเภทของการของการยื่นขอรับการรับรองจรรยาบรรณ

แบบเต็มรูปแบบ โครงการที่เป็นงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีวัตถุ ที่มีการปฏิบัติกับสัตว์โดยตรง โดยมีการใช้สัตว์ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร (เอกสารประกอบการขอรับการรับรอง )

แบบยกเว้น(1) โครงการที่เป็นงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีวัตถุ ที่ใช้ชิ้นตัวอย่างจากสัตว์ โดยมีการดำเนินการที่มหาวิทยาลัยนเรศวร (เอกสารประกอบการขอรับการรับรอง )

*หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลฯ โทร 055-8696 อีเมลล์ nutchanatmd@gmail.com ในวันและเวลาราชการ