อัตราค่าบริการ เลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลอง (รวมค่าอาหารและวัสดุรองนอน)
ชนิดสัตว์ทดลอง
อัตราค่าบริการ/ตัว/วัน
Mose
2.50
Rat
5
Rabbit
15
Guine pig
6

 

อัตราค่าบริการสารเคมี
- Pentobarbital sodium 10 bath/ml ; 1,000 bath/botton (100ml)
- Isoflurane 12 bath/ml ; 3,000 bath/botton (250ml)
    ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับการุณยฆาต
  • หนูเม้าส์
  • หนูแรท
  • หนูตะเภา
  • กระต่าย

  • 5 บาท/ตัว
  • 10 บาท/ตัว
  • 15 บาท/ตัว
  • 50 บาท/ตัว

 

อัตราค่าบริการปฏิบัติต่อสัตว์
- สลบสัตว์ทดลองโดยใช้ Pentobarbital sodium
หนูเม้าส์
10 บาท/ตัว
หนูแรท/หนูตะเภา
15 บาท/ตัว
กระต่าย
50 บาท/ตัว
- สลบสัตว์ทดลองโดยใช้ Isofurane
หนูเม้าส์
20 บาท/ตัว
หนูแรท/หนูตะเภา
30 บาท/ตัว
กระต่าย
100 บาท/ตัว
- เก็บตัวอย่างเลือดรวมอุปกรณ์ (กรณีไม่มีการสลบ)
หนูเม้าส์
15 บาท/ตัว
หนูแรท/หนูตะเภา
30 บาท/ตัว
กระต่าย
50 บาท/ตัว
- เก็บตัวอย่างเลือดรวมอุปกรณ์ (กรณี่มีการสลบ)
หนูเม้าส์
25 บาท/ตัว
หนูแรท/หนูตะเภา
50 บาท/ตัว
กระต่าย
100 บาท/ตัว
- ผ่าชันสูตรซากและเก็บอวัยวะ(รวมค่าทำให้สัตว์ตายอย่างสงบและทำลายซาก)
หนูเม้าส์
50 บาท/ตัว
หนูแรท/หนูตะเภา
100 บาท/ตัว
กระต่าย
200 บาท/ตัว

 

อัตราค่าบริการค่าขนส่ง (รับจากศุนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา จ.นครปฐม)
- หนูเม้าส์ หนูแรท หนูตะเภา กระต่าย
200 บาท/กล่อง
- ซีรั่ม/พลาสมา/วัสดุอื่นๆ
100 บาท/กล่อง
- อัตราค่าบริการขนส่งสัตว์ทดลอง กิโลเมตรละ 10 บาท (กรณีขนส่งสัตว์ทดลองภายในมหาวิทยาลัยไม่คิดค่าบริการ)
- อัตราค่าบริการเพื่อกำจัดซากสัตว์ทดลอง กิโลกรัมละ 20 บาท