การบริการเทคนิคปฏิบัติต่อสัตว์ทดลอง (อ้างอิง NUCAR SOP No.01-10 (Draft))

การบริการเทคนิคปฏิบัติต่อสัตว์ทดลองของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มีจุดประสงค์เพื่อช่วยนักวิจัยให้สามารถ ดำเนินการต่อสัตว์ทดลองได้ ในกรณีที่นักวิจัยไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตัวเองได้ นักวิจัยที่มีความประสงค์จะขอใช้บริการเทคนิคปฏิบัติต่อสัตว์ทดลองให้ดำเนินการ ดังนี้

4.1 นักวิจัยทำการกรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการเทคนิคปฏิบัติต่อสัตว์ทดลอง (NUCAR F01-12/01) โดยระบุวันที่ เวลา และรายละเอียดที่ต้องการขอรับบริการเทคนิคปฏิบัติต่อสัตว์ทดลอง และส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมายังฝ่ายเลขานุการ ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ก่อนวันที่ต้องการใช้บริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

4.2 ฝ่ายเลขานุการ ลงรับผ่านระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ แล้วเสนอให้สัตวแพทย์ตรวจสอบความพร้อมและระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ กรอกรายละเอียดวันที่/เวลาในแบบฟอร์ม และส่งแบบฟอร์มการขอใช้บริการเทคนิคปฏิบัติต่อสัตว์ทดลองให้ผู้อำนวยการสถานสัตว์ทดลองฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.3 เมื่อฝ่ายเลขานุการ ได้รับแบบฟอร์ม (NUCAR F01-12/01) ที่ลงนามโดยผู้อำนวยการสถานสัตว์ทดลองและสัตวแพทย์เป็นที่เรียบร้อย ให้ดำเนินการสำเนาและประทับ “สำเนา” ก่อนส่งต่อสัตวแพทย์ 1 ชุด ประทับตรา “ต้นฉบับ” บนแบบฟอร์ม (NUCAR F01-12/01) ฉบับจริงและเก็บเข้าแฟ้มโครงการ

4.4 หลังจากที่สัตวแพทย์ได้รับเอกสารสำเนาจากฝ่ายเลขานุการ ลงรายละเอียดการบริการลงในแบบฟอร์มการให้บริการเทคนิคปฏิบัติต่อสัตว์ทดลอง (NUCAR F01-13/01) ส่งให้พนักงานเลี้ยงหรือนักวิทยาศาสตร์นำไปวางไว้บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ในส่วนเลี้ยงและใช้สัตว์

4.5 ภายหลังจากการให้บริการ ผู้ที่ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อที่ช่องผู้ให้บริการ และให้ผู้รับบริการลงชื่อกำกับเพื่อยืนยันการรับบริการลงในแบบฟอร์ม (NUCAR F01-13/01) ทุกครั้ง

4.6 หลังจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานตามแบบการขอใช้บริการเทคนิคปฏิบัติต่อสัตว์ทดลองเสร็จเรียบร้อย ต้องทำการกรอกข้อมูลการให้บริการที่บันทึกในแบบฟอร์ม (NUCAR F01-13/01) ลงระบบบริหารจัดการการเลี้ยงและใช้สัตว์ และส่งส่งสำเนาแบบฟอร์ม (NUCAR F01-13/01) ให้กับฝ่ายเลขานุการ เพื่อเก็บเข้าแฟ้มโครงการคู่กับฉบับจริง

4.7 ในกรณีที่มีการปรับแก้ หรือยกเลิกการให้บริการให้นักวิทยาศาสตร์ใช้ปากกาสีแดงระบุว่า “ยกเลิก” หรือ ระบุการเปลี่ยนแปลง เช่น “เปลี่ยนเป็นวันที่...” พร้อมลงชื่อและวันที่ทำการเปลี่ยนแปลง

4.8 เมื่อโครงการวิจัยสิ้นสุดฝ่ายเลขานุการ จะคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย และแจ้งยอดให้นักวิจัยทราบ เพื่อดำเนินการชำระค่าบริการภายใน 7 วันทำการ หากพ้นกำหนดฝ่ายเลขานุการจะทำการส่งบันทึกการติดตามทวงถามไปยังนักวิจัยอีกครั้งพร้อมทั้งโทรศัพท์แจ้งไปยังนักวิจัยให้เร่งดำเนินการชำระค่าบริการ

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ฉบับลงวันที่ 5 ตุลาคม 2555

อัตราค่าบริการ เลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลอง (รวมค่าอาหารและวัสดุรองนอน)
ชนิดสัตว์ทดลอง
อัตราค่าบริการ/ตัว/วัน
Mose
2.50 บาท
Rat
5 บาท
Rabbit
15 บาท
Guine pig
6 บาท
อัตราค่าบริการสารเคมี
- Pentobarbital sodium 10 bath/ml ; 1,000 bath/botton (100ml)
- Isoflurane 12 bath/ml ; 3,000 bath/botton (250ml)
    ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับการุณยฆาต
  • หนูเม้าส์
  • หนูแรท
  • หนูตะเภา
  • กระต่าย

  • 5 บาท/ตัว
  • 10 บาท/ตัว
  • 15 บาท/ตัว
  • 50 บาท/ตัว
อัตราค่าบริการปฏิบัติต่อสัตว์
- สลบสัตว์ทดลองโดยใช้ Pentobarbital sodium
หนูเม้าส์
10 บาท/ตัว
หนูแรท/หนูตะเภา
15 บาท/ตัว
กระต่าย
50 บาท/ตัว
- สลบสัตว์ทดลองโดยใช้ Isofurane
หนูเม้าส์
20 บาท/ตัว
หนูแรท/หนูตะเภา
30 บาท/ตัว
กระต่าย
100 บาท/ตัว
- เก็บตัวอย่างเลือดรวมอุปกรณ์ (กรณีไม่มีการส
หนูเม้าส์
15 บาท/ตัว
หนูแรท/หนูตะเภา
30 บาท/ตัว
กระต่าย
50 บาท/ตัว
- เก็บตัวอย่างเลือดรวมอุปกรณ์ (กรณี่มีการสลบ)
หนูเม้าส์
25 บาท/ตัว
หนูแรท/หนูตะเภา
50 บาท/ตัว
กระต่าย
100 บาท/ตัว
- ผ่าชันสูตรซากและเก็บอวัยวะ(รวมค่าทำให้สัตว์ตายอย่างสงบและทำลายซาก)
หนูเม้าส์
50 บาท/ตัว
หนูแรท/หนูตะเภา
100 บาท/ตัว
กระต่าย
200 บาท/ตัว
อัตราค่าบริการค่าขนส่ง (รับจากศุนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา จ.นครปฐม)
- หนูเม้าส์ หนูแรท หนูตะเภา กระต่าย
200 บาท/กล่อง
- ซีรั่ม/พลาสมา/วัสดุอื่นๆ
100 บาท/กล่อง
- อัตราค่าบริการขนส่งสัตว์ทดลอง กิโลเมตรละ 10 บาท (กรณีขนส่งสัตว์ทดลองภายในมหาวิทยาลัยไม่คิดค่าบริการ)
- อัตราค่าบริการเพื่อกำจัดซากสัตว์ทดลอง กิโลกรัมละ 20 บาท

อัตราค่าบริการเทคนิคปฏิบัติต่อสัตว์ ฉบับลงวันที่ 7 สิงหาคม 2557

* นักวิจัยต้องเตรียมหลอดเก็บเลือดมาเอง / ** นักวิจัยต้องเตรียมภาชนะสำหรับใส่ปัสสาวะ อุจาระมาเอง

เทคนิคที่ปฏิบัติต่อสัตว์

หนูเมาส์

หนูแรท

กระต่าย

1.ป้อนสารทางปาก

3 บาท/ตัว/ครั้ง

5 บาท/ตัว/ครั้ง

15 บาท/ตัว/ครั้ง

2.เจาะเก็บเลือดที่หาง*

10 บาท/ตัว/ครั้ง

15 บาท/ตัว/ครั้ง

-

3.เจาะเก็บเลือดที่หัวใจ*

20 บาท/ตัว

30 บาท/ตัว

-

4.ฉีดยา/สาร เข้าช่องท้อง

3 บาท/ตัว/ครั้ง

5 บาท/ตัว/ครั้ง

-

5.ฉีดยา/สาร เข้าหางหรือใบหู

-

-

15 บาท/ตัว/ครั้ง

6.ฉีดยา/สาร เข้ากล้ามเนื้อ

3 บาท/ตัว/ครั้ง

5 บาท/ตัว/ครั้ง

10 บาท/ตัว/ครั้ง

7.ฉีดยา/สาร เข้าใต้ผิวหนัง

3 บาท/ตัว/ครั้ง

5 บาท/ตัว/ครั้ง

10 บาท/ตัว/ครั้ง

8.ฉีดยาสลบด้วย Pentobarbital sodium

5 บาท/ตัว/ครั้ง

10 บาท/ตัว/ครั้ง

50 บาท/ตัว/ครั้ง

9.วางยาสลบด้วยเครื่อง Isoflurane

10 บาท/ตัว/ครั้ง

20 บาท/ตัว/ครั้ง

70 บาท/ตัว/ครั้ง

10.การุณยฆาตด้วยเครื่อง CO2 (ไม่รวมกำจัดซาก)

5 บาท/ตัว

10 บาท/ตัว

50 บาท/ตัว

11.โกนขนเพื่อทดสอบทางผิวหนัง (มีการสลบ)

10 บาท/ตัว/ครั้ง

20 บาท/ตัว/ครั้ง

50 บาท/ตัว/ครั้ง

12.ทายาที่ผิวหนัง/แผลที่ทดสอบ

3 บาท/ตัว/ครั้ง

5 บาท/ตัว/ครั้ง

10 บาท/ตัว/ครั้ง

13.เก็บปัสสาวะ/อุจจาระ โดย Metabolic cage**

5 บาท/ตัว/ครั้ง

10 บาท/ตัว/ครั้ง

15 บาท/ตัว/ครั้ง

14. ผ่าชันสูตรซากและเก็บอวัยวะ (รวมค่าทำให้สัตว์ตายอย่างสงบและทำลายซาก ไม่รวมค่าพิสูจน์ซากทางชิ้นเนื้อ)

20 บาท/ตัว

30 บาท/ตัว

100 บาท/ตัว

อัตราค่ารับบริการเทคนิคปฏิบัติต่อสัตว์ทดลอง ฉบับลงวันที่ 7 สิงหาคม 2557

รายการ

บุคากรมหาวิทยาลัยนเรศวร

บุคลากรนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร

เวลาราชการ

นอกเวลาราชการ

เวลาราชการ

นอกเวลาราชการ

1. ค่าบริการโดยนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานกับสัตว์ทดลอง

50 บาท/ชั่วโมง

300 บาท/วัน

80 บาท/ชั่วโมง 

420 บาท/วัน

80 บาท/ชั่วโมง

400 บาท/วัน

140 บาท/ชั่วโมง 

600 บาท/วัน

2. ค่าเลี้ยง (หนูเมาส์) โดยใช้กรง individual Ventilation Cage (IVC)

อัตราค่าเลี้ยงหนูเมาส์ในกรงธรรมดา

+ 4 บาท

อัตราค่าเลี้ยงหนูเมาส์ในกรงธรรมดา

+ 8 บาท

3. ค่าบริการใช้ตู้บ่มเพาะเชื้อชนิดควบคุมปริมาณ CO2 และอุณหภูมิ 16 บาท/วัน 30 บาท/วัน