การบรรยาย “บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.) และคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”