หน้าแรก

Institutional Policy

แจ้งข้อร้องเรียน

การดำเนินการต่อสัตว์

แจ้งปัญหาสุขภาพสัตว์ ที่เลี้ยงและใช้ ณ สถานสัตว์ทดลองฯ

การจดแจ้งสถานที่ดำเนินการ

กำหนดการประชุม

คณะกรรมการ คกส.

แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

กำหนดการขนส่งสัตว์

เทคนิคปฏิบัติต่อสัตว์

สอบถามได้ที่ nusjirab@nu.ac.th

รายชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ม.นเรศวร

OECD GLP in-house training

OECD GLP in-house training

เมื่อวันที่ 12 มิถุน…

Read more

วีดีทัศน์แนะนำหน่วยงาน

NUCAR Test facility (English version)

สัมภาษณ์พิเศษผู้อำนวยการฯ